~WELCOME~


~~~Welcome to Kpop Star Lyrics~~~

This blog will post the newest K-POP lyrics..

All lyrics will be post in korean first..and you can request for ROMAJA and TRANSLATION if u need it..

I accept requests...but ONLY FOR LYRICS PLEASE..

who else interest to become translator please contact me by MSN or by mail...^^

jeongye@hotmail.my
KPopStarLyrics on Twitter!!! Follow us ^^


@KPopStarLyrics

Admins
- @jeongye091291 @JuliaChen91


AT LAST~THANKS FOR LOVING THIS BLOG~~^____^Announcement Box

The hangul / romanization lyric made by us are posted here!!
U-Kiss - Neverland all lyric here NEW
B1A4 - It B1A4 all lyric here NEW
BoyFriend - Don't Touch My Girlfriend NEW
Orange Caramel - Shanghai Romance NEW
SNSD - THE BOYS NEW
Sistar - So Cool
Secret - Moving In Secret NEW
Davichi - Love Delight
C-REAL - Round 1
Taken - Only One NEW

UPCOMING LYRICSFrom Now On, Our Romanization Credits Belongs To JooTan ^^, so we will not put it again on our posts...
So many... hihihi... hope u will understand...
Thanks

Monday, September 19, 2011

Superman - 슈퍼주니어(Super Junior)

HANGUL
슈퍼주니어는 원래 맨자만 빠진
이름하여 힘센 돌이 슈퍼맨

HEY SJ RIGHT THIS
BOM BOM BOM BOM BOM BOM
BOM BOM BOM BOM BOM BOM
BOM BOM BOM BOM BOM BOM
BOM BOM BOM BOM BOM BOM

내가세상에서 하나 밖에 없는
그룹에서 멋지게 춤을추고
유니크한 읊조림을 할때
세상 모든 요정들이 내게
반해 반해 내게로
달려와 달려와 달려와
이 순간을 함께 즐겨볼까

진지하게 조용하게
나를 사랑해준
사람들을 나는 감동시켜
괜히 허세부리고
솔직하지 못하고
내게 그런 순간이라고는 없었다

우리는 규모도 최고 스케일도 최고
모든지 최고가 아니면 안되
슈퍼주니어는 원래 맨자만 빠진
이름하여 힘센 돌이 슈퍼맨
열정도 최고
정신력도 최고
누가 우릴 감히 끌어낼텐가
슈퍼주니어는 원래 맨 자만 빠진
이름하여(SUPERMAN)날쌘 돌이 슈퍼맨

BOM BOM BOM BOM BOM BOM
BOM BOM BOM BOM BOM BOM
BOM BOM BOM BOM BOM BOM
BOM BOM BOM BOM BOM BOM
(YEAH OH)

자 자 자
다음 누구 (신동)

그러게 왜들 그렇게 뒤를 돌아보나
여기 있는데 나
도대체 누구를 찾는거야
내가 신동
하늘에 별을 따다 줄까
세봐 한 개 두개 세 개
우리는 원래 잃어버린 별을
합쳐 별이 열 세 개

그렇지만 나 우린 외롭지 않아
우린SM FAMILY랑 요정들이 있지 않나

주저하지마 애써 외면하지마
이미 취해버린 그댄 슈퍼 홀릭

노랠 불러봐
이젠 춤을 따라해
같이 신나게 얼씨구절씨구

우리는 규모도 최고 스케일도 최고
모든지 최고가 아니면 안되 (아니면 안되)
슈퍼주니어는 원래 맨자만 빠진
이름하여 힘센 돌이 슈퍼맨 (SUPERMAN)
열정도 최고
정신력도 최고
누가 우릴 감히 끌어낼텐가 (WOO)
슈퍼주니어는 원래 맨 자만 빠진
이름하여 (SUPERMAN)날쌘 돌이 슈퍼맨 (SUPERMAN)

맘이 울적할때
노랠 듣고싶을 때
기분을 달래줄
뭔가 필요할 때
우리가 곁에 있어
있는 힘껏 외쳐봐
(SUPER JUNIOR WE ARE SUPER SUPER MAN)
되게 심심할때
인터넷 검색할때
슈퍼자만 치면
나와 주르륵 주르륵 주르륵
언제나 곁에 있어
소리 질러 외쳐봐
(SUPER JUNIOR WE ARE SUPER SUPER MAN)
거기 아무도 몰라줘도
매일 최선을 다해 간다
누구다 누구다 누구다 해도
기록이 말해준다

함께 걷는 길이 비록
험난할 지라도
결국 슈퍼주니어
THE LAST MAN STANDING

우리는 규모도 최고 스케일도 최고 (YEAH)
모든지 최고가 아니면 안되
슈퍼주니어는 원래 맨자만 빠진
이름하여 힘센 돌이 슈퍼맨 (OH BABY)
열정도 최고
정신력도 최고
누가 우릴 감히 끌어낼텐가 (YEAH)
슈퍼주니어는 원래 맨 자만 빠진
이름하여 날쌘 돌이 슈퍼맨 (SUPERMAN)

BOM BOM BOM BOM BOM BOM
BOM BOM BOM BOM BOM BOM
BOM BOM BOM BOM BOM BOM
BOM BOM BOM BOM BOM BOM (YEAH)

ROMANIZATION
SUPER JUNIOR nen won lae maen ja man pa jin
i rem ha yo him sén do ri SUPERMAN

HEY SJ RIGHT THIS
BOM BOM BOM BOM BOM BOM
BOM BOM BOM BOM BOM BOM
BOM BOM BOM BOM BOM BOM
BOM BOM BOM BOM BOM BOM

Nae ga sé sang é so ha na bak gé ob nen
Ge ru bé so mot ji gé chu mel chu go
UNIQUE han ELF jo ri mel hal tae
Sé sang mo den yo jong de ri nae gé
Ban hae ban hae nae gé ro
Dal ryo wa dal ryo wa dal ryo wa
i sun ga nel ham ké jel gyo bol ka

Jin ji ha gé jo yong ha gé
Na rel sa rang hae jun
Sa ram de rel na nen gam dong si khyo
Hwaen hi ho sé bu ri go
Sol jik ha ji mot ha go
Nae gé ge ron sun ga ni ra go nen ob sot da

U ri nen kyu mo do chwei go se khé il do chwei go
Mo den ji chwei go ga a ni myon an dwei
SUPER JUNIOR nen won lae maen ja man pa jin
i rem ha yo him sén do ri SUPERMAN
Yol jong do chwei go
Jong sin ryok do chwei go
Nu ga u ril gam hi ke ro nael thén ga
SUPER JUNIOR nen won lae maen ja man pa jin
i rem ha yo (SUPERMAN) nal saen do ri SUPERMAN

BOM BOM BOM BOM BOM BOM
BOM BOM BOM BOM BOM BOM
BOM BOM BOM BOM BOM BOM
BOM BOM BOM BOM BOM BOM
(YEAH OH)

Ja ja ja
Da em nu gu (Shin Dong)

Ge ro gé wae del ge roh gé dwi rel do ra bo na
Yo gi it nen dé na
Do dae ché nu gu rel chat nen go ya
Nae ga Shin Dong
Ha ne ré byo rel ta da jul ka
Sé bwa han gae du gae sé gae
U ri nen won lae i ro bo rin byo rel
Hab chyo byo ri yol sé gae

Ge roh ji man na u rin wei rob ji a na
U rin SM FAMILY rang yo jong de ri it ji an na

Ju jo ha ji ma ae so wei myon ha ji ma
i mi chwi hae bo rin ge daen SUPER HOLIC

No rael bul lo bwa
i jén chu mel ta ra hae
Gat chi sin na gé ol si gu jol si gu

U ri nen kyu mo do chwei go se khé il do chwei go
Mo den ji chwei go ga a ni myon an dwei (a ni myon an dwei)
SUPER JUNIOR nen won lae maen ja man pa jin
i rem ha yo him sén do ri SUPERMAN (SUPERMAN)
Yol jong do chwei go
Jong sin ryok do chwei go
Nu ga u ril gam hi ke ro nael thén ga (WOO)
SUPER JUNIOR nen won lae maen ja man pa jin
i rem ha yo (SUPERMAN) nal saen do ri SUPERMAN

Ma mi ul jok hal tae
No rael ded go si phel tae
Gi bu nel dal lae jul
Mwon ga phi ryo hal tae
U ri ga gyo thé i so
it nen him kot wei chyo bwa
(SUPER JUNIOR WE ARE SUPER SUPER MAN)
Dwei gé sim sim hal tae
INTERNET gom saek hal tae
Syu pho ja man chi myon
Na wa ju re rek ju re rek ju re rek
On jé na gyo thé i so
So ri jil lo wei chyo bwa
(SUPER JUNIOR WE ARE SUPER SUPER MAN)
Go gi a mu do mol la jwo do
Mae il chwei so nel da hae gan da
Nu gu da nu gu da nu gu da hae do
Gi ro gi mal hae jun da

Ham ké god nen gi ri bi rok
Hom nan hal ji ra do
Gyol guk SUPER JUNIOR
THE LAST MAN STANDING

U ri nen kyu mo do chwei go se khé il do chwei go (YEAH)
Mo den ji chwei go ga a ni myon an dwei
SUPER JUNIOR nen won lae maen ja man pa jin
i rem ha yo him sén do ri SUPERMAN (OH BABY)
Yol jong do chwei go
Jong sin ryok do chwei go
Nu ga u ril gam hi ke ro nael thén ga (YEAH)
SUPER JUNIOR nen won lae maen ja man pa jin
i rem ha yo (SUPERMAN) nal saen do ri SUPERMAN (SUPERMAN)

BOM BOM BOM BOM BOM BOM
BOM BOM BOM BOM BOM BOM
BOM BOM BOM BOM BOM BOM
BOM BOM BOM BOM BOM BOM (YEAH)

Credits: JooTan(ROM) @KPopStarLyrics

No comments:

Post a Comment