~WELCOME~


~~~Welcome to Kpop Star Lyrics~~~

This blog will post the newest K-POP lyrics..

All lyrics will be post in korean first..and you can request for ROMAJA and TRANSLATION if u need it..

I accept requests...but ONLY FOR LYRICS PLEASE..

who else interest to become translator please contact me by MSN or by mail...^^

jeongye@hotmail.my
KPopStarLyrics on Twitter!!! Follow us ^^


@KPopStarLyrics

Admins
- @jeongye091291 @JuliaChen91


AT LAST~THANKS FOR LOVING THIS BLOG~~^____^Announcement Box

The hangul / romanization lyric made by us are posted here!!
U-Kiss - Neverland all lyric here NEW
B1A4 - It B1A4 all lyric here NEW
BoyFriend - Don't Touch My Girlfriend NEW
Orange Caramel - Shanghai Romance NEW
SNSD - THE BOYS NEW
Sistar - So Cool
Secret - Moving In Secret NEW
Davichi - Love Delight
C-REAL - Round 1
Taken - Only One NEW

UPCOMING LYRICSFrom Now On, Our Romanization Credits Belongs To JooTan ^^, so we will not put it again on our posts...
So many... hihihi... hope u will understand...
Thanks

Wednesday, October 20, 2010

돌이킬 수 없는-가인

떠나려는 너의 다릴 붙들고
나를 밀어내는 네 팔에 매달린 채
더는 이러지도 못해 저러지도 못해 나를 욕보이고
더럽혀질 빈 곳도 안 남은, 내 몸엔 나쁜 피만 흐르는
그저 짧은 한 숨, 가볍게도 가는 너의 한 걸음

kill me, or love me
둘 중에 하나
지치고 지쳐도 또 다시 빌어도 넌 또
나를 밀쳐 또
1초 2초 3초 4초...
이럴바에 난 죽을래

lie, don’t lie, don’t lie
다 새빨간 거짓말로 들리는, 난 벼랑 끝에 몰리는
lie, don’t lie, don’t lie
이 스토리엔 좋은 끝이란 없어
널 놓고 말고란 없어
째깍째깍 달리는 저 바늘 끝은 내 맘을
또 찌른다 날 울린다
날 이렇게 만들어, 왜 돌이킬 수 없게 만들어
네가 하는 말 다 lie and lie

기어이 난 너를 잡고 버티고
나를 파고드는 상처마저 모른 채
더는 망가질 수 조차 부서질 수 조차 없이 무너지고
까맣게 탄 눈물만 흐르는, 칼이 되어 내 귀에 박히는
너의 짧은 한 숨...
그리고 또 독이 걸린 한 걸음

kill me, or love me
선택은 하나
울고 소리치고 빌고 애원해도 넌 또
걸음을 뗐고
1초 2초 3초 4초...
네 안에서 난 죽을래

lie, don’t lie, don’t lie
다 새빨간 거짓말로 들리는, 난 벼랑 끝에 몰리는
lie, don’t lie, don’t lie
이 스토리엔 좋은 끝이란 없어
널 놓고 말고란 없어
째깍째깍 달리는 저 바늘 끝은 내 맘을
또 찌른다 날 울린다
날 이렇게 만들어, 왜 돌이킬 수 없게 만들어
네가 하는 말 다 lie and lie

(모르셨구나... 보기보다 나 머리 나쁜데...)

째깍째깍 시간은 또 흘러 흘러 내 맘을
또 흔든다 날 흔든다
끝으로 달린 니 말이
날 여기까지 오게 만들어
내게 하는 말 다 lie and lie

=====================
ROMAJA
To na ryo nen no eui da ril buth del go
Na rel mi ro nae nen né pha ré mae dal rin chae
Do nen i ro ji do mot hae jo ro ji do mot hae na rel yok bo i go
Do rob hyo jil bin got do an na men nae mo mén na pen phi man he re nen
Ge jo jal ben han sum ga byob gé do ga nen no eui han go rem

KILL ME, OR LOVE ME
Dul jung é ha na
Ji chi go ji chyo do to da si bi ro do non to
Na rel mal chyo to
il cho i cho sam cho sa cho...
i rol ba é nan ju gel lae

LIE, DON'T LIE, DON'T LIE
Da sae pal gan go jit mal lo del ri nen nan byo rang ke thé mol ri nen
LIE, DON'T LIE, DON'T LIE
i se tho ri én joh en ket chi ran ob so
Nol noh go mal go ran ob so
Jae kak jae kak dal ri nen jo ba nel ke then nae ma mel
To ji ren da nal ul rin da
Nal i roh gé man de ro, wae do ri kil su ib gé man de ro
Né ga ha nen mal da LIE AND LIE

Gi o i nan no rel jab go bo thi go
Na rel pha go de nen sang cho ma jo mo ren chae
Do nen mang ga jil su jo cha bu so jil su jo cha ob si mu no ji go
Ka mal gé than nun mul man he re nen, ka ri dwei o nae kwi é bak hi nen
No eui jal ben han sum...
Ge ri go to do gi gol rin han go rem

KILL ME, OR LOVE ME
Son taek en ha na
Ul go so ri chi go bal go ae won hae do non to
Go re mel tét go
il cho i cho sam cho sa cho...
Né a né so nan ju gel lae

LIE, DON'T LIE, DON'T LIE
Da sae pal gan go jit mal ro del ri nen, nan byo rang ke thé mol ri nen
LIE, DON'T LIE, DON'T LIE
i se tho ri én joh en ket chi ran ob so
Nol noh go mal go ran ob so
Jae kak jae kak dal ri nen jo ba nel ke then nae ma mel
To ji ren da nal ul rin da
Nal i roh gé man de ro, wae do ri kil su ib gé man de ro
Né ga ha nen mal da LIE AND LIE

(Mo re syot gu na... bo gi bo da na mo ri na pen dé...)

Jae kak jae kak si ga nen to hel lo hel lo nae ma mel
To hen den da nal hen den da
Ke the ro dal rin ni ma ri
Nal yo gi ka ji o gé man de ro
Nae gé ha nen mal da LIE AND LIE
 

Credit: Julia Chen (CherryBerryEnt) @ KPopStarLyrics 

No comments:

Post a Comment